Luzern & Bachalpsee

Ahoooooooj cestovatelé!

Tak jsem se vrátila zpátky ze spontánního výletu ze Švýcarska a mám tolik zážitků, že tenhle článek budu psát minimálně celý den!

Rozhodla jsem se asi 10 dní dopředu, takže na plánování nebyl moc čas. Mám sice ve Švýcarsku tetu, ale neviděla jsem jí od svých asi 12 let, takže si Švýcarsko moc nepamatuju. Vždycky jsem se chtěla podívat do Zermattu, takže to byl první záchytný bod. A další se potom jen nabalovaly – St. Gallen, Luzern, Bachalpsee, Oeschninensee a Grimselpass. Potom stačilo už jen body spojit v Google Maps a plán byl na světě!

Ráno ve středu jsme naházeli věci do auta a vyrazili. První zastávka byl St Gallen, který byl asi 6 hodin. Na hranicích se Švýcarskem jsme měli trochu problém, protože i když je Švýcarsko v Schengenu, vyptávali se nás snad 10 minut na to, proč tam jedeme, co tam budem dělat, jak dlouho, kde spíme, co máme s sebou a tak. Museli jsme koupit roční Švýcarskou známku, protože menší nemají a dorazili po poledni do St. Gallenu.

Ten nás dost zklamal, protože tam vůbec nic není :D Dali jsme si oběd a mířili směrem k Luzernu, kde právě bydlí moje teta. Nejsem s ní vůbec v kontaktu, takže jsme se za ní ani nestavovali. Auto jsme zaparkovali hned na břehu jezera. Prošli jsme si ikonický most, prolezli staré město, dali si zmrzku, protože bylo asi 874460 stupňů a vrátili se zpátky do auta. Už nám zbývala poslední hoďka a půl do naší první horské destinace, kterou bylo městečko Grindelwald. Odtamtud vede strašná spousta krásných alpských treků, ze kterých jsme si vybrali ten na Bachalpsee.

Heyyyyyyyy travellers!

So I just came back from a spontaneous trip to Switzerland and I have so many experiences that I’m gonna write this article at least all day!

I decided about 10 days ahead, so there was not so much time for planning. One of my aunts live in Switzerland, but I haven’t seen her since I was about 12, so I don’t really remember Switzerland. I always wanted to go to Zermatt, so that was the original plan. But as I was looking at the map, there were some other places on our way, which I wanted to see – St. Gallen, Luzern, Bachalpsee, Oeschninensee and Grimselpass. Then I only connected all the dots in Google Maps and the plan was done! 

In the morning we put all the things into the car and set off. The first stop was St. Gallen, which was about 6 hours away from Prague. At the border with Switzerland, we had a bit of a problem, because even though Switzerland is in Schengen, we were being questioned for about 10 minutes. They wanted to know why we were going to Switzerland, what we were going to do, how long we were gonna stay, what stuff did we bring and so on. We had to buy an annual Swiss toll sticker, because they didn’t sell anything for a shorter time.

After lunch, we arrived in St. Gallen. It disappointed us, because there was nothing to see at all Hahaha:) So we just had lunch there and started heading to Luzern, where my aunt lives. I’m not in contact with her at all, so we didn’t even go to see her. We parked the car right on the shore of the lake and spent about an hour there. We crossed the iconic bridge, walked through the old town, bought an ice-cream, because it was about 874460 degrees and went back to the car. It took about an hour and a half to get to our first mountain destination, the town of Grindelwald. From there, there is a lot of beautiful treks from which we chose the one to Bachalpsee.

Problém byl ten, že do Grindelwaldu jsme dorazili v 8 večer a trek měl být dlouhý 4 hodiny. Čelovky jsme měli, takže jsme se rozhodli to hecnout a zkusit dojít za tmy až k jezeru. Věděli jsme, že to nejsou žádné ferraty, takže to zas až tak šílený nápad nebyl.

Navíc stanování mimo kempy je v oblasti Alp zakázané, takže stavět stan za tmy je rozhodně lepší varianta.

TECHNICKÁ POZNÁNKA Č. 1 — Dostala jsem od vás strašnou spoustu dotazů ohledně toho, jak jsmě to dělali se stanováním. Vím, že je za to šílená pokuta, a asi je z nějakého důvodu, ale myslím si, že pokud si postavíte stan v přírodě a místo opustíte ve stejném stavu, v jakém jste do něj přišli, přírodě to nijak neuškodí. Takže jsme si dávali pozor na to, aby náš stan nebyl odnikud vidět, většinu případů ho stavěli za soumraku a vstávali v 7 ráno, abychom ho sbalili ještě před tím, než se rozběhnou první lanovky. Jediné, kde jsme se opravdu báli stanovat na volno byl Zermatt, kde jsem si byla celkem jistá, že za každým rohem mají kamery a vyhmátli by nás. Na Zermatt jsou Švýcaři hodně pyšní a chrání si ho, takže tady bych si asi netroufla.

Taky jste se hodně ptali na značku a typ stanu. Mám samozrozkládací stan od značky Quechua, tuším, že se jmenuje 2Seconds a je pro 3 lidi. I když většinou cestuju ve dvou, tenhle větší stan je lepší, protože se dovnitř vejdou krosny. Tenhle samorozkládací stan totiž nemá žádnou předsíňku a navíc ve svém batohu nosím všechno svoje fotovybavení, které chci mít vždycky u sebe. Co se týče skladnosti, tak tenhle stan nesložíte do klasického válečku, ale je to kulatá placka, takže ho do krosny nestrčíte ani kdybyste se na hlavu stavěli. Naučila jsem se ho šikovně navázat na krosnu, takže to tak hrozné není, ale rozhodně je vhodnější na cestování autem, než pěšky. Nosím ho proto, že jsem většinou z treku vyřízená a nechce se mi půl hodiny stavět stan a ráno zase půl hodiny ho balit. Tenhle doslova vyndáte z obalu, rozepnete čtyři přezky a vyhodíte stan do vzduchu, kde se sám složí. Takže čistý čas stavění stanu je opravdu třeba 10 vteřin. Skládání chce gryf, ale já jsem schopná ho složit za 2 minuty. —

Anyways, auto jsme zaparkovali v Grindelwaldu a na trek jsme vyrazili kolem půl deváté večer. Hnali jsme neuvěřitelným způsobem, abychom co nejvíc ušli za světla. V 11 jsme vytáhli čelovky a pokračovali dál. Jenže o půlnoci jsme zjistili, že jsme asi v půlce!!!!! Nechápali jsme, jak je to možné, když trek měl mít 4 hodiny a po pár minutách jsme zjitili, že v článku na internetu psali, že je to 4 hodiny DOLŮ (od Bachalpsee do Grindelwaldu).

No v půl jedné jsme to vzdali a složili stan někde na rovince, řekla bych cca tak ve 3/4 cesty. Měli jsme neuvěřitelné štěstí, protože deset vteřin po tom, co jsme vlezli do stanu se spustil slejvák jako blázen. Dokonce byla taková bouřka, že blesky prosvítaly stropem stranu a hromy jako kdyby práskaly přímo vedle nás. Noční můra. Díky bohu, že jsme byli tak unavený z výšlapu, že jsme okamžitě vytuhli.

Jenže ráno, když jsme se probrali a rozepli stan, nestačili jsme se divit, kde že jsme ho to vlastně postavili. Ten výhled na půlku Alp byl vážně neuvěřitelný! Není snad lepší pocit, než se probudit na takovémhle místě. Kam se hrabou pětihvězdičkové hotely na pláži!

The problem was that we arrived in Grindelwald at about 8pm and the trek was supposed to take 4 hours. We had some flashlights, so we decided to take the risk and hike to the lake. We knew, that there were no ferratas or anything, so it wasn’t that crazy. 

Also, camping outside of camping grounds is forbidden, so pitching a tent when it’s already dark is a better option. 

NOTE NO. 1 — I received a lot of questions from you guys about how we did it with camping. I know you can get a crazy fine if they catch you, and it probably has a reason, but I think if you pitch a tent in the nature and leave the place in the same condition as you’ve come to it, it won’t hurt the nature. So we took care of keeping our tent out of sight and most of the times pitched it after sunset. We always got up at 7am to pack it before the first cableway runs. The only place where we were really afraid of getting caught was Zermatt, where I was pretty sure there were cameras around every corner and they would have spot us. The Swiss are very proud of Zermatt and protect it quite a lot, so here I wouldn’t dare to break the rules.

You also asked a lot about the tent brand & type. I have a self-folding tent from Quechua, I think it’s called 2Seconds and it’s for 3 people. Although I mostly travel in two, this bigger tent is better because there is room for backpacks as well. This self-folding tent doesn’t have a “hallway” and in addition, I carry all my photo-equipment in my backpack, so I always want to have it with me. In terms of storage, this tent doesn’t fold in a classic shape, but it’s round, so you can’t fit it into the backpack. I learned how to put it onto the backpack, so it’s not so bad, but it’s definitely better for traveling by car than walking. I like it because I’m always exhausted from hiking and don’t want to worry about pitching the tent for half an hour and then folding it for another half an hour in the morning. You can literally take this tent out of the pack, unbuckle four buckles and throw the tent into the air where it automatically folds. So it really takes about 10 seconds. In the morning, I’m able to fold it in 2 minutes. —

Anyways, we parked the car in Grindelwald and we set off on the trek around 9:30 pm. We were almost running to make the most of the light. At 11 we pulled out the flashlights and continued walking. But at midnight we found out we were in about a half of the hike!!!!! We didn’t understand how it was possible when the trek was supposed to be 4 hours long and after a few minutes we found out that in the article on the Internet it said it takes 4 hours to get DOWN (from Bachalpsee to Grindelwald), hahaha!:)

Well, at 1am we gave it up and decided to put the tent somewhere on a straight ground. I would say we were at about three-quarters of the way. We were incredibly lucky, because literally ten seconds after we crawled into the tent, it started raining really heavilly. The rain switched to a thunderstorm in a few minutes and the lightning flashed every five seconds. The thunders sounded as if they were hitting right next to us. Nightmare. Thank God we were so tired and fell asleep right away. 

But in the morning, when we opened the tent, we were really surprised about where we actually pitched it. That view of the Alps was really unbelievable! There’s no better feeling than waking up in such a place. I would never change this for a five-star hotel on a beach!:))

Složili jsme stan a vydali se na posledních asi pět kilometrů do krpálu. Po cestě jsme potkali i několik svišťů, které jsem se snažila svým ultramegahyperzoomem ulovit, ale nedali se:D

Došli jsme konečně na horní stanici lanovky, odkud to byla poslední hodinka k jezeru. Vzhledem k tomu, že bylo pořád asi 7 ráno, nikde nebyla ani noha. První lanovka jela tuším v 9. Na horní stanici lanovky byla pro turisty postavená lávka uchycená přímo na stěně skály, takže nic pro akrofobiky, haha:) Lávka končila visutým můstkem s nádherným výhledem.

We packed and set out for the last five kilometers to the trek. On the way, we saw several marmots, that I tried to catch with my ultramegahyperzoom, but they were too far away. 

We finally arrived at the top station of the cable car, from where it was supposed to take one last hour to the lake. Since it was still around 7am, there were absolutely no people. The first cable car goes at 9, I guess. At the top station of the cable car, there is a footbridge which is built literally on a side of a mountain, so nothing for those who are scared of heights, haha :) The footbridge ended with a suspension bridge with a magnificent view.


Když jsme k Bachalpsee došli, trochu nás zmátlo, že tam byla jezera dvě a my nevěděli, které je to správné. V jednom plavaly kry a vypadalo jako Severní ledový oceán a druhé zase mělo místo hladiny zrcadlo, ve kterém se odrážely okolní hory.

Tak na tohle místo jsme měli původně v noci dojít. Ještě, že jsme nešli, protože bychom se sem dostali tak ve tři ráno. Vzhledem k tomu, že jsme nesnídali, rozbalila jsem můj superinstantní vařič a udělala ovesnou kaši.

Původní plán bylo se v Bachalpsee vykoupat, protože jsme se kempům vyhýbali a něměli kde jinde se opláchnout, jenže při pohledu na plovoucí kusy ledu nás přešla chuť se koupat:D Po snídani vykouklo konečně sluníčko, takže jsme se přece jenom vyhecovali a do ledové vody skočili. To jezero mohlo mít tak dva stupně. Málem jsem dostala infarkt!!!!! Bylo to fakt šílený:D A právě tady vznikla hláška: “Hele máš na zádech kru!:D”

When we reached Bachalpsee, it was a little confusing that there were actually two lakes and we didn’t know which one was the right one. There were ice floes in one, and it looked like Arctic Ocean, and the other one looked like a mirror, reflecting the surrounding mountains.

So this was the place where we were supposed to get last night. I’m really glad we didn’t try to get here, because we’d get here at 3am. Since we didn’t have anything for breakfast, I unpacked my spirit stove and made some oatmeal.

The original plan was to bathe in Bachalpsee because since we didn’t sleep in the camping grounds, we couldn’t take a shower anywhere else, but when looking at the floating pieces of ice we were like: “naaaah, we’re good.” After breakfast, the sun finally showed up, so we decided to jump into the ice-cold water. That lake could have had about 2°C. I almost got a heart attack !!!!! It was really crazy, haha:) I told my friend, when he was getting out of water: “Hey you got a floe on your back!” Hahahahaha!

TECHNICKÁ POZNÁMKA č. 2 — Hodně z vás se mě ptalo, co jsem měla s sebou za oblečení a případně další vybavení. Jedny kalhoty, tričko a mikinu jsem měla od značky Peak Performance, kterou úplně zbožňuju, protože je opravdu funkční a zároveň vypadá skvěle. Na své pohorky od Garmontu nedám dopustit a zbytek tak různě. Měla jsem s sebou i lehké trekové boty od Adidasu Terrex, které se hodí do sucha a na lepší povrch. —

Anyways, po koupačce začali přicházet první lidi, takže jsme se zpakovali a vyrazili zase zpátky. Po cestě jsme potkávali spoustu Asiatů, z nichž jedna se dokonce odvážila nás zeptat, jak daleko je ještě jezero. Měli jste vidět její výraz, když jsme jí řekli, že asi 40 minut do kopce:DDD Měla na sobě žabky a v ruce deštník.

Kousek od stanice lanovky jsme uviděli další skupinku Asiatů, jak se krčí v trávě a míří svýma utrahypermegazoom objektivama na něco hnědého, co vypadalo jako pes. V duchu jsem si řekla, že jsou fakt šílený, jak si fotěj všechno, včetně psů. No ale když jsme přišli blíž, zjistili jsme, že je to liška! Normální liška!!!! Tak jsem taky nasadila svůj ultrahypermegazoom a zalehla vedle Asiatů do trávy.

NOTE # 2 — A lot of you guys asked me what kind of clothes and other equipment I took with me. I had one pair of pants, a T-shirt and a sweatshirt from Peak Performance, which I totally adore, because it’s really functional and it looks great. I wouldn’t go anywhere without my Garmont hiking boots and the rest of clothes was mostly my gym clothes. I also had my light trekking shoes from Adidas Terrex that fit perfectly into dry and easy surface. —

Anyways, after the bath, first people started to arrive, so we got going again. On the way down we met a lot of Asians and one of them even dared to ask us how far the lake was from the cable car station. You should have seen her expression when we told her that it was about 40 minutes uphill, hahaha:) She was wearing flip-flops and was holding an umbrella in her hand.

Right at the cable car station, we saw another group of Asians crawling in the grass and aiming their utrahypermegazoom lenses on something brown that looked like a dog. In my mind, I thought” Are they really that crazy about photographing everything, including dogs?!” Well, when we came closer, we found out that it was a fox! I’ve never seen a wild fox before !!!! So I put on my ultrahypermegazoom lense and lied down into the grass next to the Asians.

K autu jsme se s rozklepanýma nohama a bolavýma kolenama dostali chvilku po poledni. Cesta dolů nám trvala opravdu ty 4 hodiny, které psali v onom článku. Ponaučení? Přečtěte si vždycky DŮKLADNĚ, jak dlouho trvá se dostat nahoru:D Mimochodem v Grindelwaldu se všude za parkování platí, ale vzhledem k tomu, že jsme neměli jediný Frank, neměli jsme jak parkování zaplatit. Naštěstí jsme pokutu nedostali, ale doporučuju si vzít s sebou na cestu do Švýcarska hodně drobných, protože parkování se platí v automatech snad všude. I v té nejmenší vesnici.

Když jsme si trochu odpočinuli, naskočili jsme do auta a vyrazili k naší další zastávce, kterou bylo Oeschninensee, ale o tom až v příštím článku!:))))

Tak a teď mi do komentářů napište, co vás ještě zajímá, moc ráda na všechno odpovím! Jen se mě prosím neptejte na peníze, o tom se rozepíšu v posledním článku, ještě to nemám všechno spočítané!:) Ale myslím, že se nám low-cost plán docela vydařil!:)))

E.

We got to the car with our legs dead a little after the noon. The journey down really took us 4 hours. Advice? ALWAYS read the whole article, that explains the trek. By the way, parking in Grindelwald is paid, but because we didn’t have a single coin, we didn’t pay anything for the parking. Fortunately, we didn’t get a fine, but I recommend taking a lot of coins to Switzerland, because you have to pay for the parking via vending machines everywhere. Even in the smallest villages.

When we relaxed a little, we jumped into the car and set out for our next stop, which was Oeschninensee, but I’ll tell you more about it in the next article!

Now, let me know what you are interested in, I’ll try to answer all your questions! Just do not ask me about the money, I’m saving that for the last article, because I still haven’t counted it all :) :) But I think we managed to make it pretty low-cost!:)

E.

 

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  14 comments for “Luzern & Bachalpsee

 1. Ernie
  June 28, 2018 at 17:12

  Přesně tady v Grindelwaldu jsme byli s naší partou před rokem. Ale v pohodlí lanovky. Za tuším 95 CHF vás vyveze nahoru ke cliff walku, v klidu si dáte club sandwich v místní restauraci a pivo k tomu. OK, byl to můj nejdražší sandwich v životě to jo, ale kupa hranolek která k tomu byla a následně totálně plný břicho mě donutili přimhouřit oči. Potom co nám slehlo jsme se vydali dolů a po asi 10 min. chůze došli k zip-linu, 800 metrů, naprostá paráda. Po zip-linu přišly na řadu tříkolky a nutno podotknout jeden zlomenej kotník. Nic naplat, naše parta se rozdělila, dojeli jsme to do konce a tam vyměnili tříkolky za koloběžky. Poslení kus cesty dojeli na nich. Skoro nebrzdily :-D Ale spolu se snoubordem v Laax a výletu k jezeru Walensee zatím nejlepší zážitek co jsem ve Švýcarsku zažil. Pokud se budete motat někde nahoře kolem Bodensee doporučuju Rheinfall, jsou to nejmohutnější vodopády v Evropě co se průtoku vody týče. Jinak Švýcarsko je krásná země a uršitě stojí za návštěvu a já se nemůžu dočkat až bude zase víkend a vyrazím objevit nějaký nový krásný místa.
  No a jestli někoho zajímá jak vypadal náš výlet tak tady je video – https://www.youtube.com/watch?v=JzpY_R3Y0Xw

 2. Anonymous
  July 24, 2017 at 13:37

  Dakujem za skvely typ na turistiku vo Svajciarsku. Milujem tvoje travel blogy (aj ostatne samozrejme :))

 3. Tamara
  June 27, 2017 at 11:02

  Ahoj, chtěla bych se zeptat jakou foto techniku jsi s sebou nesla. Já umírám při představě tahat zrcadlovku s širokáčem, ne ještě 3 objektivy, jak píšeš. 😀 Váhám právě, jestli si na podobné pěší výlety nekoupit malou bezzrcadlovku, nemáš nějaké zkušenosti?

  • June 27, 2017 at 11:25

   Ahoj Tamaro, nooo, mně to za to stojí, ale uznávám, že každý normální člověk by se na to vyprdnul:D Každopádně, 99% fotek je foceno širokáčem, takže si myslím, že by normálnímu člověku stačila zrcadlovka a širokáč:) S bezzrcadlovkami zkušenosti nemám, ale vím stopro, že bych svůj Canon nikdy za nic nevyměnila za nějaký kompakt:)

 4. Alex
  June 22, 2017 at 15:03

  Elisko super clanek! Nemohla bys vyfotit jak mas ten stan navazanej na tu krosnu? Mam taky krosnu z Decathlonu, ale jen 30l, zatim mi stacila i na 10dni v thajsku tak vetsi kupovat nechci 😅 A jeste by me zajimalo, jakej pouzivas spacak? Diky a mej se A.

  • Mmm
   June 26, 2017 at 08:40

   Vidim, ze se uz nekdo ptal na spacak a vazani stanu :D tak prosim jeste jakou krosnu mas?
   Jinak tve clanky jsou pecka… <3

   • June 27, 2017 at 10:32

    Krosnu mám úplně obyčejnou od Quechui, ale jsem s ní nadmíru spokojená. Myslím, že je asi 70l a je pánská (v dámském dělali jenom barvy jako růžová, fialová a pod.:D). Je to snad jediná krosna, že které mě nebolí záda a myslím, že na to, jak byla levná, je hodně kvalitní!:)

  • June 27, 2017 at 10:36

   Tyjo, tak to jsi dobrá se 30l krosnou!:) Já v ní tahám všechno foto vybavení (3 objektivy, foťák velkej jak blázen, stativ, nabíječky a všechny ostatní srandy), takže to dělá hodně :D Fotku, jak mám navázaný stan nikde bohužel nemám, ale je to vážně nepohodlný. Na dlouhý treky tenhle rychlostan určitě nedoporučuju. Na obalu je jen jeden popruh, takže jsem si jí vzala navrch krosny, jako další batoh, ale ten popruh jsem měla na hrudníku a pěkně škrtil:D A spacák mám od Salewy, asi do 0 stupňů, ale v noci mi v něm byla chvilkama zima, takže si budu kupovat určitě nějakej lepší a teplejší:)

 5. Markéta
  June 22, 2017 at 14:00

  Eli, s kym cestuješ jestli to není tajné? :)

  • June 27, 2017 at 10:37

   Tak různě!:) Často sama, občas se ke mně někdo přidá. Tentokrát jsem byla s kámoškama a jedním kamarádem z vejšky:)

 6. Ian
  June 21, 2017 at 15:47

  Great photos, guess the story was too long to translate into English. What a perfect view to wake up to, magical.

  • June 21, 2017 at 21:41

   I will translate it to English later! :) Thank you, Ian, I hope you are well! :)))

   • Ian
    June 22, 2017 at 12:59

    Doing well Pet, enjoying being back in the UK close to the seaside. Missing CZ though and the exercise sessions. I will do more now weather is better. Take care

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.