How can I travel all the time?

Ahooooj!

V jednom z minulých článků jsem slíbila, že vám prozradím, jak je možné neustále cestovat i když nejste zrovna milionáři. Ani já (bohužel) nejsem milionář a ráda se řadím do skupiny “student” a i přesto téměř každý týden běhám někde po světě.

Právě v minulém článku jsem naznačila, že když už cestuju, snažím se, aby moje cesta byla co nejlevnější, takže všechny moje cesty jsou low-costové. To pro mě znamená fakt, že na cestách neutratím víc, než bych za stejnou dobu utratila v Praze. 

Důležité je taky podotknout, že tím, že cestuju low-costově, vůbec nijak nestrádám a neznamená to, že se mám hůř než ti, kteří bydlí v nejlepších hotelech a cestují soukromými letadly. Naopak. Podle mě je low-costové cestování dokonce i lepší, než luxus. Teda aspoň já si ho užívám víc.

A ještě důležitější je podotknout, že mi takovéhle cestování moje práce dovoluje, ale o tom se víc dozvíte v předchozím článku.

Rozhodující je v rámci financí samozřejmě destinace. Dává smysl, že výlet do Austrálie bude dražší, než výlet do Tater. Proto podnikám malé výlety a velké výlety. Velké výlety do dalekých destinací, které vyžadují přípravu a pár měsíců úsporného živobytí, podnikám jednou za půl roku až rok. Co se týče ale těch malých výletů, tak ty podnikám skoro každý víkend. Nepamatuju si, kdy jsem naposledy byla o víkendu doma, hihi:) A co vlastně myslím malými výlety? Destinace, které jsou dostupné autem a které se dají zvládnout za 1-4 dny.

Hey gyus!

In one of my previous articles, I’ve promised to tell you how you can keep traveling even if you’re not a millionaire. Neither am I (unfortunately, haha) and I actually like to put myself the “student” group, however I’m almost always in a different city every week.

In the last article I suggested that when I’m traveling, I try to make my trip as cheap as possible, so basically all my travels are low-cost. That means that I don’t spend much more when traveling than I would spend in Prague.

It’s also important to say that by traveling low-cost I don’t miss anything at all and it doesn’t mean I’m somehow uncomfortable. Actually I think it’s exactly the other way around. I think low-cost traveling is even better than luxury traveling. At least I enjoy it more.

Also it’s essential to say, that my job allows me to travel all the time, but you can find more about that in the previous article.  

Of course, everything depends on the destination. It makes sense that a trip to Australia will be much more expensive than a trip to the High Tatras. That’s why I do small trips and big trips. Large trips to far destinations that require preparation and a few months of savings, and that take place once every half a year. When it comes to small trips, I’m gone almost every weekend. And what do I mean by small trips? Destinations that are accessible by car and can be managed within 1-4 days.

Dopravní prostředek

V 99% jezdím na výlety svým autem. Autem se dá dostat kamkoliv po Evropě, třeba před dvěma roky jsme tehdy ještě mamčiným autem dojeli z Prahy do Tromsa v Norsku, což je sakra dálka. Výhoda je ta, že po cestě vidíte spoustu věcí – ne nadarmo se říká, že cesta je cíl! Polovina mých fotek většinou vzniká někde po cestě spíš než v cílové destinaci haha:)))

Párkrát jsem už zkusila ještě levnější variantu, kterou byl vlak (třeba vloni nočním vlakem do Tater), ale ten mi úplně nevyhovuje, protože člověk nemá volnost a nemůže se rozhodovat spontánně. Takže auto je snad jediný luxus, který si dopřeju, protože jsem ráda nezávislá a nebaví mě študovat jízdní řády a čekat na věčně zpožděné autobusy a vlaky.

Když už se rozhodnu pro letadlo, tak všude kam to jde létám nízkonákladovkami. Do norského Osla jsem jednou letěla v přepočtu za 399 Kč, do Dubaje jsem se dostala z Polska za 2000 Kč nebo třeba z Mnichova do portugalského Fara za 1200 Kč. To všechno nízkonákladovkami.
Problém je v tom, že nízkonákladovky se hodí spíše na víkendové výlety, protože velké zavazadlo stojí většinou skoro stejně jako letenka samotná. Druhý problém je ten, že nelítají všude. Na delší vzdálenosti to potom dělám trochu jinak.
Pravidelně sleduji servery s akčními letenkami a nikdy si nestanovuji destinaci jako první a pak až hledám letenky. Vždycky koukám jako první na akční letenky a až pak se rozhoduju, jestli do dané destinace chci. To se mi stalo třeba před dvěma rokama v lednu, kdy jsem seděla ve škole na přednášce a koukala jsem na letenky a uviděla jsem letenku na Zéland (na který jsem vůbec neplánovala jet) za 17.000 Kč. Za 14 dní jsem odlétala hihi:)))) (Kdyby se někomu 17 tisíc za letenku zdálo hodně, ano, je to hodně, ale normálně se ceny pobybují kolem 30.000 Kč)
Důležité je ale zmínit fakt, že jsem díky své práci časově velmi flexibilní a můžu prakticky odletět kdykoliv, což je velká výhoda, protože spousta těchto akčních letenek je vázaná na konkrétní datum.

V destinaci se pohybuju zásadně pěšky. Na horách se tomu říká hiking a ve městě bych to pojmenovala jako courání sem a tam. Často ve městech za den nachodím víc než na horách, ale je to fajn způsob, jak spálit kalorie z ochutnávání místních dobrot a zároveň vidět opravdu všechno. Chce to hlavně dobré a pohodlné boty! :)

Transport

I do 99% of my trips by car. I’m not saying that it’s the cheapest option, but you can get anywhere in Europe by car, which is a huge advantage. Two years ago, we took my mom’s car from Prague to Tromso in Norway, which is a hell of a distance, but still accessible by car. The advantage is that you see a lot of things along the way – it’s not a matter of the final destination. Half of my photos were actually taken on the way rather than in the destination itself haha ​​:)))

I have tried an even cheaper option several times, which was a train (for example the last trip to the Tatras, taking a night train), but it doesn’t satisfy me completely, because I don’t have the freedom and can’t make spontaneous decisions. So the car is the only luxury I usually include because I like to be independent and I don’t like planning everything precisely, studying timetables and waiting for delayed buses and trains.

When I decide for a plane, I fly low cost whenever I can. I’ve flown to Oslo for about $20, I’ve got to Dubai from Poland for $100 or from Munich to Portugal for about $60. All this with low cost airlines.
The problem is that low cost airlines are better for weekend trips, as large luggage is almost the same price as the ticket itself. The second problem is that they don’t fly everywhere. So here comes a different tactics.
I regularly follow websites with special tickets and never set my destination first. I always look first on these websites, if there’s a ticket I like and then decide if I want to go to the destination. This happened to me for example two years ago in January when I was sitting in a lecture hall and was browsing one of these websites and saw a flight ticket to New Zeland (to which I didn’t even plan on going) for about $850. In two weeks I was already sitting on a plane.
However, it’s important to mention the fact that I am very flexible thanks to my work, and I can practically hit the plane at any time, which is a big advantage, because a lot of these action tickets are tied to a specific date.

In the destination I transport myself by my own feet. In the mountains it’s called hiking and in the city I’d call it walking around. I often make greater distance in a city than in the mountains, however it’s a wonderful way how to burn all those calories from tasting local dishes and see everything at the same time. Good & comfy shoes needed! :) 

Vzdálenost

Abyste našli nádhernou přírodu, nemusíte opravdu jezdit daleko. ČR je skvěle umístěná – Alpy, Dolomity a Tatry jsou coby kamenem dohodil, ale i u nás v Česku máme místa, která stojí za hřích. Jedním takovým je třeba Českosaské Švýcarsko.
Samozřejmě ale logicky platí, že čím dál destinace je, tím dražší výlet bude. Nicméně když se rozhodnu vyrazit na víkend třeba do Dolomit, tak vlastně kromě benzínu mě víkend nic nestojí. Chodím pěšky, spím ve stanu a vařím si na vařiči. Takže jaképak “cestování je o pěnězích.”

Distance

To find a beautiful nature, you don’t really have to go far. The Czech Republic is well located – the Alps, the Dolomites and the Tatra Mountains are super-close, but we also have places in the Czech Republic that are worth seeing. One is for example Czech Switzerland.
Of course, the farther the destination is, the more expensive the trip will be. However, when I decide to go to the Dolomites for a weekend, I don’t pay for anything special, except the gas. I walk by foot, sleep in a tent and cook on a stove. So don’t give me the “you need money for traveling”.

Délka pobytu

Logicky čím delší je pobyt, tím víc vás bude stát. Podle mého názoru jsou nejlepší výlety na 2-3 dny, což jsou vlastně ideální víkendovky. Sama musím upřímně uznat, že v 0°C mě ve stanu nebaví spát víc než 4 dny – pak už je to otrava, protože je vám neustálá zima a všechno máte mokré a začínáte i trochu prahnout po sprše, haha:))
U delších tripů se vlastně držím úplně stejných pravidel, jako u těch krátkých. Prostě zbytečně neutrácím ani za jídlo v restauracích, ani za ubytování v luxusních hotelech.

Length of stay

The longer your stay, the more money you should be ready to pay. In my opinion, the best trips are 2-3 days long, which are actually perfect for the weekends. I have to honestly tell you guys, that it’s not fun to sleep for more than 4 days under a tent at 0°C and less. After 4 days it gets annoying because you are constantly cold and wet and you kinda start to need the shower, haha ​​:))
For longer trips, I actually stick to the same rules as for the short ones. I simply don’t waste money unnecessarily, especially not for food in restaurants or for accommodation in fancy hotels.


Způsob ubytování

Já osobně mám nejradši spaní ve stanu, bivakování nebo spaní v autě, což jsou i nejlevnější varianty, které v zásadě nestojí nic. Někdy to podmínky nedovolují, takže v horách občas volím horskou chatu. A když ani horská chata nepřichází v úvahu, tak teprv na řadu přichází hotel.

Stanování je způsob, jak ušetřit strašnou spoustu pěněz a navíc máte zážitek na celý život. Myslíte, že z hotelové postele uvidíte mléčnou dráhu nad Tatrami? Že vás ráno probudí jeleni zakopávající o šňůrky od stanu?

Uznávám ale, že je potřeba mít kvalitní stan a spacák, obzvlášť v zimě, kdy v noci klesá v horách teplota dost pod nulu.
Problém je ten, že ne všude je stanování povoleno. Nejlepší v tomhle jsou severské země, které stanování na divoko dovolují, ale opatrní byste měli být ve velkých národních parcích. Myslím, že v Tatrách vás nikdo kontrolovat nebude, pokud si nepostavíte stan přímo na turistické stezce, ale třeba u Matterhornu ve švýcarském Zermattu jsem viděla rangery, kteří některá místa kontrolovali.

Accommodation

I personally prefer sleeping in a tent, bivouacing or sleeping in a car, which are the cheapest options, that basically don’t cost anything. Sometimes conditions don’t allow that, so in the mountains I occasionally sleep in a mountain hut. And even when the mountain hut is not open or something, I don’t have any other option than a hotel.

Sleeping in a tent is a way to save a cool amount of money and you also have a lifetime experience, so it’s a win-win. Do you think you would see a milky way over the Tatra Mountains from a hotel bed? Or that you get to be woken up by deer hanging around your tent?

On the other hand, you really need to have a good tent and a sleeping bag, especially in winter, when the temperatures sometimes drop below zero.
Another problem is that wild camping is not allowed everywhere. The best for this are the Northern European countries, where you can sleep pretty much wherever you want, but you should be careful in the big European national parks. I don’t think there will be anyone in the Tatras checking you unless you pitch a tent directly on the hiking trail, but for example at Matterhorn in Zermatt, Switzerland, I’ve seen rangers checking some places.


Způsob stravování

Jsem sice fitness person level 999999, ale jakmile přijde na roadtripy a hiking, jsem to největší čuně, co se jídla týče. Jsem schopná celý den jíst jen rohlíky s paštikou a Nutellou, nebo tabulky čokolády. Stručně řečeno, nikdy se zdravého stravování na cestách nedržím. Jednak by to bylo náročné a druhak je to zbytečně drahé. A navíc mi rohlíky děsně chutnaj a pokaždé se na ně těším. Na cestách mám vždy dost pohybu, takže tyhle šílenosti vždycky nějak spálím.

Food

I’m a fitness person level 999999, but when it comes to roadtrips and hiking, I’m the biggest pig in the world. I’m able to eat bread with Nutella all day long. I never stick to healthy eating when on the road, because first it would be quite challenging to find something healthy and second it’s unnecessarily expensive. Plus, I love bread very much, so this is actually a good excuse, haha:) I always have enough of exercise and walking on my trips, so I always burn these bad calories.

To je ode mě dneska všechno a kdyby vás ještě něco napadlo, piště do komentářů, moc ráda odpovím!:))

E.

So guys that’s about it from me and if you have any more questions, let me know in the comments, I’m sure there is something I forgot!:) 

E.

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  32 comments for “How can I travel all the time?

 1. Martin
  June 11, 2018 at 10:17

  Ahoj Eliska,
  vsimol som si ze mas varic Primus Lite alebo Lite + . Ake mas s nim skusenosti? ja som niekde cital ze tam vedia prihoriet veci na spodku “hrnceka”. Obsah hrnceka postaci aj na jedlo pred dvoch? Alebo si v tom len zohrievas vodu? zaujimal by ma nazor cloveka a kratka recenzia, co to realne pouziva uz dlhsiu dobu.
  dakujem :)
  Martin

  • June 15, 2018 at 13:19

   Ahoj Martine. Na jídlo pro dva vystačí, ale těšně. Pro dva chlapy si myslím, že by to asi nestačilo. Obecně si ale myslím, že tenhle systém byl spíše vyvinutý pro vaření vody spíš než vaření, takže já v něm vařím jen vodu, příp. polévku nebo nějakou tekutou insta-směs, která se mi nikdy nepřilepila :D Ale každopádně jsem s ním strašně spokojená, a to ze dvou důvodu. Není to vůbec vratký, jako když vaříš něco v klasickém ešusu, protože je to jeden set a nádoba se na hořák zašroubuje. A druhá věc je ta, že voda je uvařená do minuty (příp. do dvou když fakt mega fouká). :)))
   Měj se,
   E

 2. March 14, 2018 at 16:31

  Ahoj, super článek! Chtěla jsem se zeptat, jestli nevíš, jak moc se řeší stanování na divoko v Rakousku.
  Děkuji :)

  • March 14, 2018 at 19:54

   Díky díky!:) To netuším, ale pokud budeš mimo NP, tak jsi stopro v pohodě:) V NP to občas hlídají, takže je lepší se zkusit trochu zašít a ne stavět stan na místě, kam je vidět z deseti kilometrů :)

 3. Janča
  March 1, 2018 at 21:18

  Ahoj, tvůj článek se mi hodně líbil, ale chtěla bych se zeptat. Je nějaká stránka, kde zjistím, kde můžu či nemůžu stanovat? Ráda cestuji, ale vždycky spím pod střechou a hrozně ráda bych vyzkoušela “divočinu”, jenže všude jen slýchám, jak je to nebezpečné a že se tam nemůže stanovat…

  • March 1, 2018 at 22:03

   Ahoj, o žádné bohužel nevím:( Ale většinou v Evropě platí, že pokud jsi na území národního parku, tak je to zakázané. V létě bych to neriskovala, to hlídají dost, nicméně pokud si postavíš stan mimo NP, jsi v pohodě :)))

 4. Barbora N
  March 1, 2018 at 07:40

  Ahoj, super článek. Jen mi trochu chybí popisky u fotek, kde zrovna jsi. Na některá ta místa bych se hned podívala. :)

  • March 1, 2018 at 22:05

   Ahoj, děkuju mockrát! :) Všechna místa najdeš na blogu v sekci traveling, včetně informací o turistických trasách, které jsem já zvolila, jak a kde jsem spala a kdy jsem tam byla ;) Jen je třeba trochu zalovit :))) Všechno je to ale Evropa, převážně švýcarské Alpy, Norsko a italské Dolomity :)

 5. February 28, 2018 at 07:59

  Ahoj, trochu mi chybi popis toho, jake ubytovani mas ve meste. Tam asi se stanem nepochodis, co? :) Jak se snazis usetrit na mestskem ubytovani?

  Mej se, Lukyn

  • S.
   February 28, 2018 at 19:11

   ahoj, hostely! Nebo já osobně to tak dělám a je to to nejlepší a nejlevnější.

   • March 1, 2018 at 22:05

    To je taky možnost, ale ta se dá využít jen ve městech, kterým se zatím dost vyhýbám, hihi:))) Já jsem spíš na tu přírodu ;)))

  • March 1, 2018 at 22:07

   Ahoj Luky, ve městech volím buď airbnb, ale to už taky dost podražilo poslední dobou, takže jak psala S. o pár komentů vedle, řeším to hostely a v levnějších lokalitách jdu do hotelu:) Třeba teď v Maroku, které je dost levné jsem spala ve 4* hotelu za pár korun na noc;)

 6. February 28, 2018 at 04:57

  Ahoj Eliska, vdaka za super tipy :) osobne by som rada presedlala pri mojich buducich cestach na stanovanie tiez, ale som strasny strachopud. Vacsinu vyletov totiz podnikam sama a mam strach stravit noc v stane sama – bud mam strach zo zvierat alebo uchylakov :)) nemala si niekedy podobny problem? Alebo vzdy stanujes vo dvojici? Vdaka za odpoved, R

  • March 1, 2018 at 22:09

   Romano, tenhle pocit moc dobře znám! Dřív jsem se hodně bála, přesně jak říkáš – zvířat a úchyláků. Jednou jsem spala v Dolomitechv říjnu ve stanu a přímo kolem mého stanu čmuchali jeleni a troubili jako o závod, jelikož byli v říji, takže to jsem se bála strašně, i když jeleni jsou celkem neškodní. Ale párkrát jsem to přežila a nikdy se mi nic nestalo a ani jsem neměla pocit, že jsem v nebezpečí, takže ten strach potom sám odešel :) Ale samozřejmě je lepší mít nějakého parťáka ;)))

 7. A
  February 27, 2018 at 22:04

  Skvělý!

 8. Lucie
  February 27, 2018 at 21:38

  Mám to skoro stejně. Jen na stan nejsem vůbec a preferuji letadla než auto. Je to často i levnější, pro mě je řízení stes a vůbec si ho neužívam.
  Naštěstí mám dost flexibilní práci, takže si dovolenou beru podle akci na letenky. Zatím mám kolem 50 zemi a nejlepší byly akce, kdyz jsem ještě byla na vejsce (7 let zpět) a kupovala letenky za 10kc do Dublinu a podobně. Takže za mě je nejdůležitější sledovat akce na letenky a umět se rychle rozhodnout.
  V Benátkách jsem takhle byla úplně zadarmo, na Havaji za 1500 a několik dalších míst po Evropě pod 100 Kč. Jednou jsem dokonce na letenku za 500kc dostala kompenzaci 200 eur za zpoždění.
  Každému bych cestování na vlastní pěst doporučila, protože to člověka neuvěřitelně obohatí.

  • March 1, 2018 at 22:28

   Jeee teda to jseš ještě větší šťastlivec na letenky než já! :)

 9. Aneta
  February 27, 2018 at 19:38

  Ahojky, moc díky za tvoje super články, moc mě baví ;) Ještě by byl fajn článek o tom co vše si na takové víkendové cesty balíš s sebou?? Jaké oblecění, jídlo, hygiena…;) Nějakou fotodokumentaci, to by se mi líbilo. Jestli teda už někde o tom nemáš článek a já ho přehlédla. 😇

 10. Marie
  February 27, 2018 at 18:41

  Já jsem z tohohle vždycky hrozně smutná, asi jsem nějaký špatný student 😄. Přes týden jsem ve škole a o víkendu na brigádě a z toho zaplatím tak tak bydlení a jídlo 🤷‍♀️. Takže low-cost výlety tak maximálně 1 za 3 měsíce a někde blízko :) Ale na Vánoce jsem dostala nový spacák a batoh a těším se až je vyzkouším !

  • March 1, 2018 at 22:35

   Já právě do školy skoro nechodím, takže o to víc pracuju a tím pádem těch pěněz je trochu víc nooo O:-)

 11. Michaela
  February 27, 2018 at 17:17

  Ahoj, my sme s kamarátmi rozmýšľali, že by sme šli stanovat do Švajčiarska presne okolo matterhornu. 🙂 Vidím, že si tam bola a celkom ma vystrašilo, že to tam takto kontrolujú. Nevieš, že kde by sa tam dalo stanovat bez problémov? Inak článok super😊

  • March 1, 2018 at 22:37

   Ahoj, no v Zermattu přímo ve městě je jeden jediný kemp, který stojí za pěknou šunku a připomíná spíš nějakou zahradu nějakýho týpka:D ale my v něm spali, protože jsme nevěděli, jak to se stanováním je. Jediné, kde se dá stanovat je u jezera Stellisee, kde jsme pár stanů ráno viděli, takže bych řekla, že to tam je safe:)

 12. February 27, 2018 at 16:28

  Máš krásný fotky a ty tipy jsou super, “courání sem a tam” by měl být snad oficiální název pro chození po městě :D Jen to cestování autem asi nemusí být vždy nejlevnější, vzhledem k tomu, co utratíš za benzín a třeba i tomu, že tyhle dlouhý cesty, kdy člověk řídí sám, jsou dost náročný. Já v Austrálii přejížděla jednou 700 km za den, kde byla častokrát omezená rychlost na 70, takže jsem to jela dost dlouho, pak jsem navrch spala v autě, které nebylo dvakrát pohodlné a ty dva dny mě tak zničily, že jsem potom celý jeden den prospala.
  Ale to je spíš asi o těch delších cestách.
  Každopádně to vstávání a nocování ve stanu vypadá super!

  • March 1, 2018 at 22:39

   Děkuju moc za komplimenty!:)) Jo, je pravda, že cestování autem vždycky nejlevnější nebývá, ale já mám ráda svoje pohodlí a to, že nejsem na nikom závislá a můžu se prostě sebrat a autem popojet kam chci. Mě řízení ale strašně baví a já se kochám po cestě, takže to neberu jako povinnost dostat se z bodu A do bodu B :)

 13. Ilona
  February 27, 2018 at 15:48

  Já chci Eliško umět tak dokonale fotit jako Ty! Tvůj článek o úpravách fotek jsem četla, ale stejně… Když se pak kouknu na svý fotky, tak mám každou jinak barevnou, někde sytá, jiná vybledlá… A Ty je máš tak nádherně sytý, všechny stejně sytě barevný a ostrý… Nejkrásnější ig profil, kterej sleduju. :-)

  • February 27, 2018 at 15:57

   Jeee teda Ilonko děkuju! :)))) To mě strašně potěšilo! <3

 14. Vendula
  February 26, 2018 at 23:03

  Ahojky, se vším do puntíku souhlasím, mám na to úplně stejný pohled, jen ty volné roky, kdy bych fungovala úplně jako ty, jsem nějak propásla :-( No, nevadí, každá životní cesta je něčím jedinečná. Každopádně, nejvíc pobavilo jídlo :-) Jezdíme v létě vždy pod stan s dětma – jelikož já k tomu zastávám ještě názor, že dovolená pro děti pod stanem, kterou celou stráví běháním po lese, po kolena v potoku, na loukách a po setmění s baterkou v ruce je prostě asi o milión levlů víc než nejlepší hotel na na druhé straně světa. No, a nejvíc se vždy těším jak celý tento náš pobyt budu každé ráno prasit čerstvé rohlíky s paštikou, marmeládou nebo vysočinou :-D a k večeři kotlíkový mix co zásoby daly :-D Přes rok tyhle věci vůbec nejím ;-)
  Jo, a jako bonus nás 4-člennou rodinu tato dovolená se vším všudy na týden nikdy nestála víc než 10.000,- Vloni jsme dali low-cost rekord a to asi 5.500,- a vůbec nic nám nechybělo ;-)
  Low cost cestování zdar
  Vendulka

  • February 27, 2018 at 15:58

   Vendy přesně, až budu mít rodinu, budu svoje dovolené trávit přesně tak, jak píšeš. Kam se hrabou pětihvězdičkové hotely :)))))

 15. Martin
  February 26, 2018 at 21:35

  Ahoj, asi jsi o tom určitě už psala, ale co máš za povolání :D . Vím že jsi trénovala, ale teď nevím. Jako ajťák mám podobnou volnost jako ty co se týče prac. doby :) .
  Díky za reakci a super článek ;)

  • February 27, 2018 at 15:59

   Martine, to je všechno napsané v tom předchozím článku:))) Dělala jsem trenérku, ale živí mě i natáčení Minuty Módy a můj blog :)

  • Pavla
   February 27, 2018 at 21:53

   Martine, jak je možné, že máš jako ajťák volnou pracovní dobu? :O Já ji teda nemám :D

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.