Zermatt & Matterhorn

Ahoooj!

Tak jsem konečně dala dohromady i poslední část ze Švýcarska, tentokrát z Zermattu, kde jsme strávili dva dny. Doufám, že vás ještě moje mountain posty neomrzely!:)

Anyways, vzhledem k tomu, že do Zermattu nesmí auta, musí všichni nechat auto v přilehlé vesničce s názvem Täsch a nasednout na elektrický vlak, který staví přímo v centru Zermattu. V Täschi je přímo u vlakové stanice Matterhorn Terminal Täsch obrovský parkovací dům, kde parkování stojí něco kolem 30CHF na dva dny. Šílená darda, ale jiná možnost není.

No a teď začnou ty zmatky. Jednodenní pass na všechny lanovky v Zermattu stojí asi 170CHF, dvoudenní asi 195CHF (což je nesmyslné, ale nic s tím nenaděláte:D). Tenhle pass platí i na tenhle elektrický vláček z Täsche do Zermattu, takže pokud přijedete ráno, vyplatí se pass koupit hned na terminálu v Täschi. Vtip je v tom, že třeba ten dvoudenní neplatí 48 hodin, ale prostě od 8:00 ráno do 18:00, prostě v čase, kdy jezdí lanovky. Vzhledem k tomu, že my jsme dorazili pozdě odpoledne, vyplácali bychom si celý jeden zaplacený den na asi dvě hodiny a nic bychom nestihli. Takže jsme zaplatili elektrický vlak zvlášť – ten stojí asi 8CHF – s tím, že si pass koupíme další den ráno, abychom měli opravdu celé dva dny.

Tenhle pass se rozhodně vyplatí, protože jedna zpáteční cesta třeba na Klein Matterhorn stojí asi 95CHF a v Zermattu jsou rozhodně minimálně tři hlavní místa, která stojí za vidění, takže i studentovi ekonomie došlo, že nemá smysl kupovat každou zvlášť :D

Hey travellers!

So I finally put together the last part of Switzerland, this time from Zermatt, where we spent two days. I hope you’re not tired of my mountains posts!:)

Anyways, since cars are not allowed to enter Zermatt, everyone has to leave the car in the near village called Täsch and get on an electric train that goes right in the center of Zermatt. In Täsch, there is a huge parking lot at the Matterhorn Terminal Täsch, where the parking costs about 30CHF for two days. Crazy, I know, but there is no other option unfortunately.

Well, now the confusion starts. One day pass to all cableways in Zermatt costs around 170CHF, two days around 195CHF (which doesn’t really make sense, but there is nothing you can do about it). This pass also applies to this electric train from Täsch to Zermatt, so if you arrive in the morning, it is worthwhile to buy the pass right at the terminal in Täsch since it includes the train as well. The joke is that the two-day pass isn’t valid for 48 hours, but just from 8:00 am to 6:00 pm, just in between those times when the cable cars run. Since we arrived late in the afternoon, we would use the full-day pass just for about two hours. So we paid the electric train separately – that’s about 8CHF – and decided to buy the two-day pass the next morning, so we can enjoy two full days.

This pass will definitely pay off because one round trip to Klein Matterhorn is about 95CHF and there are definitely at least three worth-seeing mountains in Zermatt, so even a student of economy such as me realized there was no point in buying each one separately, hahaha:)

Anyways, dorazili jsme do Zermattu a jali se hledat kemp. V Zermattu je jenom jeden jediný, takže na výběr moc nemáte. Musím ale říct, že je naprosto příšerný. Připadali jsme si jako u nějakého týpka na zahradě, nicméně sprchy bylo všechno, co jsme k životu potřebovali, takže jsme neřešili. Platí se za osobu, ne za stan. Za osobu to bylo tuším kolem 15CHF/noc. Každopádně pokud máte jinou možnost, tenhle kemp není to pravé ořechové:) Pokud nepotřebujete nutně k životu sprchu, povím vám ještě o jednom místě, přímo v horách s výhledem na Matterhorn, kde se dá přespat a které jsme my našli až poslední den, kdy jsme odjížděli. No… litovali jsme neskutečným způsobem!

Zdá se, že v Zermattu je samozřejmě spaní ve stanu v horách zakázané, ale na jednom místě jsme potkali asi 5 stanů, takže bych si troufla říct, že nespadá do oblasti zakázaného kempování a tudíž je to povolené. Je to u jezera Stellisee, kousek od stanice lanovky Blauherd (což je přestupní stanice na Rothorn). (Vygooglujte si tohle místo!!!! Neuvěřitelný, co? Dokonce i na google pics jsou na fotkách stany).

Prošli jsme svižně centrum města, udělali jsme si véču a zalehli jsme brzo do spacáků, abychom mohli vyrazit ráno hned první lanovkou na Gornergrat (3089 m.n.m.). Ta jela asi v 7:30 myslím. Tahle lanovka byla spíš takový elektrický vláček. Díkybohu jsme ji stihli a byli jsme v ní skoro sami. Když si vzpomenu, kolik lidí v Zermattu předešlý večer bylo, zdálo se nám to dost neuvěřitelné. Asiati ještě asi spali.

Nejdřív jsme vyjeli vlakem úplně nahoru s tím, že se potom pěšky projdeme o jeden level níž, na Rotenboden k Riffelsee. Bylo nádherné počasí, i když nahoře ve 3100 metrech v 8 ráno dost zima. Od stanice lanovky se dá ještě vyškrábat o kousek výš a musím říct, že jsem měla docela problém s dýcháním. Tři minuty do kopce mi daly fakt zabrat. Cítila jsem, že se nemůžu pořádně nadechnout a srdce mi bilo neuvěřitelnou rychlostí (hm, už se těším na Mt Blanc:D).

Anyways, we arrived in Zermatt and were looking for a campground. There is only one in Zermatt, so you don’t have a choice. But I have to say it was really bad. We felt like we were on some guy’s garden, but the showers were all we needed, so we didn’t really complain. For one person I think it’s about 15CHF/night. Anyways, if you have some other option, avoid this campground. If you don’t need a shower, I will tell you one more spot, right in the mountains overlooking the Matterhorn, where you can sleep in a tent without breaking the rules. Unfortunately we found it the last day, when we were leaving:( 

In Zermatt, of course, camping outside of a campinground is obviously forbidden, but at this place we saw about 5 tents, so I dare to say that it’s outside of the nature reserve and therefore it’s allowed hahaha:) It’s at Lake Stellisee, which is a short walk from the Blauherd cable car station (on the way to Rothorn). (Google this place! Isn’t it perfect for camping?!!?)

When we pitched the tent, we walked briskly through downtown, made some dinner, and went to sleep, so we could go with the first cable car in the morning to Gornergrat (3089 m). It went at about 7:30am I think. This cable car was more of an electric train than an actual cable car. Thank God we took the first one, because we were almost alone there. When I think of how many people were in Zermatt the night before, it seemed quite unbelievable. I guess the Asians were still asleep, haha:)

At first, we went all the way up to Gornergrat and then walked down to & Riffelsee. The weather was wonderful, although it was a bit cold. No wonder at 3,000 meters above sea level at 8am! You can climb a little higher up from the cable car station and I have to say that I had problems with breathing. Three minutes up the hill totally got me! I felt like I couldn’t really breathe in, and my heart was beating at an incredible speed (meh, looking forward to Mt Blanc, hahaa:).

 

Když jsme se dokochali, začali jsme slézat dolů po stezce k Rotenboden. Paradoxně na těchle stezkách nebyla ani noha. Zdálo se, že všichni vystoupili na stanici lanovky, vyfotili fotky, zase zalezli do lanovky a svezli se o stanici níž, kde se proces opakoval. Byla úplně modrá obloha a foukal ranní horský vítr. Slyšeli jsme jen ptáky a naše vlastní kroky. Celou cestu byl Matterhorn před námi jako na dlani.

After about 20 minutes, we started climbing down the trail to Rotenboden. Ironically, there were no people on those trails at all! It seemed like everyone got off the cable car, took pictures, went back into the cable car and rode back down to another station, where this process was repeated. The sky was blue and the morning mountain wind was blowing. We only heard the birds and our own steps. We were looking at Matterhorn the whole way and it was just stunning! 


Došli jsme až k Riffelsee, kde jsme si dali sváču. Samozřejmě zdravou! (čti chleba s máslem a marmeládou:D). Uklidili jsme se na jeden z kamenů a asi hodinu chillovali. Myslím, že jsem dokonce na chvíli usnula. A spálila si nos.

Jenže za nějakou dobu se sem začaly valit davy asijských turistů, které nás vypudily. Naneštěstí je tohle fantastické jezero, ve kterém se odráží Matterhorn, asi dvě minuty od stanice lanovky Rotenboden, tedy snadno dosažitelné pro asijské turisty v žabkách.

We came to Riffelsee, where we had a snack. Of course healthy! (Aka bread with butter and jam, haha). We sat down on one of the stones and chilled for about an hour. I think I even fell asleep for a while. And I burned my nose.

But in a while, the crowds of Asians started to invade us. Unfortunately, this fantastic lake, that reflects Matterhorn, is about two minutes by foot from the Rotenboden station, so it’s easily accessible to Asian tourists in flip-flops.

Pokračovali jsme po svých dolů k Riffelbergu. Mohlo to být tak 8 kilometrů, navíc z kopce, takže trek na pohodu:) Tam jsme nasedli na lanovku a nechali se odvézt zpátky do Zermattu, kde jsme jen přešli centrum města a sedli na další lanovku, tentokrát na nejvýše položenou stanici lanovky v Alpách (možná v celé Evropě?).

We continued our hike to Riffelberg. It could have been about 8 kilometers, but it was downhill, so pretty easy :) Here we boarded the cable car and left back to Zermatt, where we just transferred to another cable car. This time it was gonna take us to the highest station in the Alps (Perhaps in Europe?).

Tahle lanovka končí na Klein Matterhornu, ve výšce 3883 m.n.m. To bylo nejvýš, co jsem kdy byla! Kam se hrabou dvouapůltisícové Tatry!

Původně jsme se chtěli ještě vyškrábat na Breithorn (4164 m.n.m.), ale když jsme z lanovky viděli trhliny v ledovci a lavinově vypadající kopy sněhu, radši jsme to vzdali. Navíc nahoře na Klein Matterhornu žádné hiky dělat nejdou. Je to ohraničený prostor a mimo něj vás jen tak nepustí. Nahoře je restaurace, vyhlídka a ledový tunel, který taky stojí za vidění.

Co se teploty týče, tak si nezapomeňte sem na horu přibalit teplé oblečení, protože v Zermattu bylo v poledne asi 30°C a tady nahoře byly 2°C a foukal takový vítr, že se na vyhlídce dalo vydržet maximálně deset minut.

This cable car takes you to Klein Matterhorn at an altitude of 3883 m.a.s.l. That was the highest I’ve ever been! 

Originally we wanted to hike Breithorn (4164 m.a.s.l.), but when we saw the cracks in the glacier and the avalanche-looking piles of snow, we gave it up. Besides that, they wouldn’t let us because there is no paths. Upstairs there is a restaurant, a lookout and an ice tunnel, which is also worth seeing.

As far as temperatures goes, don’t forget to take warm clothes, because in Zermatt there was about 30°C at noon and here it was 2°C plus super-cold wind was blowing, so we spent about ten minutes at the lookout.

Naskočili jsme znovu na lanovku a svezli se o stanici níž, na Trockener Steg, odkud jsme došli nejblíž k Matterhornu, co to šlo. Nesmělo chybět ani další ledovcové jezero, u kterého jsme zase zasedli, chillovali a užívali horskou atmosféru. Dokonce se mi sem podařilo dotáhnout preclík! :D

We jumped back on the cable car and went down to the station below called Trockener Steg, where we were the closest to Matterhorn whatsoever. It wouldn’t be Switzerland if there wasn’t a cool glacier lake, so we sat down, chilled and enjoyed the mountain atmosphere. I even managed to bring a pretzel! Hhaha:)

Večer jsme zase zalehli v kempu do spacáků a ráno se vydali do poslední destinace, kterou byl Rothorn (3103 m.n.m.). Jenže vzhledem k tomu, že byla polovina června, lanovka na Rothorn (stejně tak jako na Schwarzsee) byla ještě zavřená a nejvýše, co jsme se dostali byl Blauherd (2571 m.n.m.). Tady jsme se ještě od stanice lanovky dostali právě k jezeru Stellisee, o kterém jsem psala o pár odstavců výš.

Od Stellisee jsme to vzali zase pěšky na Sunneggu, kde jsme viděli skákat lidi padákem. Napadlo nás, že bychom si taky mohli skočit, protože na světě podle mě neexistuje lepší místo na paragliding, než tady. Cena byla ještě jakž takž přijatelná (asi 170CHF), jenže první volný termín měli až odpoledne a to my jsme už museli být dávno na cestě do Prahy.

In the evening, we went back to our camp and had some dinner. In the morning, we went to our last destination called Rothorn (3103 m.a.s.l.). But since it was still mid-June, the cableway all the way to Rothorn was closed (as well as the one to Schwarzsee), so the highest we got was Blauherd (2571 m.a.s.l.). Here we walked to Stellisee lake, about which I wrote a few paragraphs earlier.

From Stellisee, we walked back to Sunnegga station, where we saw a bunch of people with parachutes. We wanted to jump as well, because there is no better place for paragliding than here. The price was quite acceptable (about 170CHF), but the first free time was late in the afternoon and we had to be on our way back to Prague by that time. 

 

V poledne jsme se zpakovali a vyrazili zpátky do Täsche, vyzvedli auto a pustili se do devítihodiné cesty do Prahy. Naneštěstí byl ve Švýcarsku státní svátek, takže místo 9 hodin jsme jeli 12. Zkejsli jsme dvakrát v hodinu a půl dllouhé koloně.

No a teď k těm penězům, na které jste se mě všichni ptali. Pětidenní výlet do Švýcarska autem nás každého vyšel na asi 12.000 Kč. První dva dny jsme prakticky nic (kromě benzínu a skromného jídla) neutratili, protože jsme spali v přírodě a nejezdili lanovkami. Zato Zermatt je neuvěřitelně drahý a víc než dva dny bych tu zůstat nechtěla. Dva dny pro běžného turistu úplně bohatě stačily:) Benzínu jsme ve Švýcarsku taky tolik nekupovali, protože je všechno fakt poměrně blízko, ale tady v horách stojí v přepočtu asi 40 Kč/l, takže doporučuju natankovat plnou v Německu.

Drahá je taky dálniční známka, kterou mají Švýcaři jen roční, a to asi za 40CHF. Donutí vás jí zakoupit přímo na hranicích, kde staví každé auto a ptají se různé otázky, takže to nejde nijak očůrat:D

Jídlo v restauracích je neuvěřitelně drahé, takže pokud jedete autem, doporučuju vzít něco málo z ČR. V obchodech jsme kupovali jen čerstvé pečivo. Voda je všude pitná, dokonce se dá pít i z místních ledovcových řek. Čistší a lepší vodu jsem snad nikdy nepila:)

Na co si ale dávejte dobrý pozor je telefonování, data a smsky. Švýcarska se jako jediné země Evropy netýkají nové tarify, takže smska mě třeba vyšla na 99 Kč a 1MB (!!!!!!!!!) dat na 199 Kč. Chápete to?!?!?!? Takže doporučuju telefon pro jistotu hodit do airplane modu, protože jinak vám přijde dost mastný účet za telefon ! :)

Jinak pas do Švýcarska nepotřebujete, v pohodě se dostanete na občanku:)

Kdyby vás ještě cokoliv zajímalo, napište mi do komentářů, ráda zodpovím!:)

E.

At noon we headed back to Täsch, picked up the car and started a nine-hour drive to Prague. Unfortunately, there was a national holiday in Switzerland, so instead of 9 hours, it took us 12. The traffic was terrible.

Now, let’s get to the price of this trip, as many of you guys asked me to write about. A five-day trip to Switzerland by car cost about 12,000 CZK/person. For the first two days, we practically didn’t spend anything (except gas and some food), because we slept in the nature and didn’t ride the cable cars. Zermatt is incredibly expensive and I wouldn’t want to stay for more than two days there. Two days for ordinary tourists were just perfect :) We didn’t spend much on gas in Switzerland, because everything is quite close. Here, in the mountains the gas costs about 40 CZK/l, so I recommend to get your tank full in Germany.

We also had to buy a toll sticker for the highway, which was about 40CHF/year (they don’t have anything for shorter amount of time). They actually forced us to buy it right at the border, where they stopped & searched almost every car. 

Food in restaurants is incredibly expensive, so if you drive by car, I recommend taking something from the Czech Republic. In grocery stores we only bought bread and some other stuff. Water is drinkable everywhere, and even can be drank from local glacier rivers. I’ve never drank cleaner & better water!

What you have to pay attention to, is the phone calls, internet and messages. Switzerland is the only countrie in Europe which didn’t accept the new tariffs, so a message cost me 99 CZK and 1MB (!!!!!!!!!) of data was 199 CZK. Do you understand that?!?!?!? So I recommend switching your phone to airplane mode, otherwise you might be a bit surprise when you get the bill!:) 

Oh and one more thing, the Czechs don’t need a passport to get to Switzerland!:) Your ID is just fine. 

If you are interested in anything else, just write me in the comments, I’ll try to answer everything! :)

E.

Spread The Love!Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someoneShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrShare on StumbleUponShare on Reddit

  13 comments for “Zermatt & Matterhorn

 1. Ernie
  July 1, 2019 at 18:44

  Zrovna teď o víkendu jsme byli stanovat u Stellisee. Parkovali jsme v Randě za 22CHF na dva dny. Vlak do Zermatu 14CHF. Burger v místní hospodě s pivem kolem 25CHF, což si myslím že není na Zermatt až tak zlý. Nahoru jsme vzali jednu stanici lanovky (čti vlak v tunelu) Zermatt-Sunnegga za 16CHF. Výšlap na Stellisee s krosnama plnejma fotovýbavy, stativy, židličky, stan, spacák,…. No dalo nám to zabrat. Krásnej západ slunce. Budíček v 2:00 a focení mléčný dráhy kousek od Matterhornu super. Před pátou jsme se položili do spacáků a spali než nás sluníčko před osmou nevzbudilo. Pálilo tak že to bylo na tričko už takhle ráno. Uvařili jsme si kafe a vyrazili směr Charles Kuonen Suspension Bridge, nejdelšímu visutému mostu na světě. Co ale čert nechtěl po 18 km hiku s našima minimálně patnáctikilovejma krosnama na zádech na nás za jedním provizorním mostem čekal fáborek s nápisem stop, kus dál bylo vidět že na cestu spadlo kamení. Trochu jsme přemýšlelí jestli to nehecnout, ale nakonec jsme se otočili a šli asi kilometr zpět a potom dolů do Randy k autu. Nakonec to byl hike 24 km na celej den. Od Stellisee jsme vyráželi kolem devátý ráno, a u auta byli po sedmý večer. Ke konci už jsem chtěl krosnu hodit dolů, ať si najde kamarády a žije si svým životem. Ale nějak jsme to přežili. Po příchodu dolů na nás čekala krásná celuce s infotmací že Europaweg je uzavřená, kdyby byla i někde nahoře tak se to toho vůbec nepouštíme a zvolíme trasu třeba na Riffelsee, Zermatt, a zpátky do Randy vlakem. Domů k Bodensee jsme dorazili dolem jedný v noci, a benzín nás na těch 610km vyšel na cca 60CHF. Jako bonus jsme jeli přes Nuffenen pass (nejvyšší zpevněný švýcarský průsmyk) zrovna když zapadalo slunce a přes cestu nám přebíhali dva kozorožci :-) Nohy mě bolej ale výlet to byl parádní.

 2. Honza
  August 28, 2018 at 12:40

  Ahoj Eliško, mám na tebe technický dotaz. Jak to děláš, že tvoje fotky jsou tak krásně syté ? Třeba ta obloha, krásně tmavě modrá. Upravuješ je nějak ? Pokuď ano, můžu se zeptat jak ? Sám jsem se teď vrátil ze Švýcarska a z fotografickým výsledkem nejsem spokojený. Kompozičně ok, ale barevně to prostě není ono. Ještě se zeptám, fotíš manuálně, preferencí clony nebo na poloautomat ? Jinak rád sleduji tvůj blog a často si beru inspiraci na své cesty. Často tě potkávám v Praze – Č…. ( nechci uvádět ), asi zde bydlíš :). Měj se krásně a těším se na další článek. Co máš v plánu ?

  Díky, Honza.

 3. ivana
  July 24, 2017 at 15:59

  Dik za hezky clanek. Zitra jedu do Zermattu. Poprve i kdyz ve Svycarsku ziju uz 27 let. Jezdime casto do vedlejsiho udoli Saas Fee. Hory kolem taky 4000m, ale hotely jsou mnohem levnejsi a hlavne lanovky v lete zadarmo. Musite akorat zaplatit taxe séjour – asi 5 fr na den. Vsem muzu doporucit, i v zime na lyzovani je to super.

  • July 24, 2017 at 20:47

   Tyyyyjo, to je super, Ivanko, moc díky za tip! :) Ve Švýcarsku jsem stopro nebyla naposledy, takže to určitě příště vezmu přes Saas Fee:)

 4. Jakub Jirku
  July 9, 2017 at 19:40

  Byl jsem v Zermattu v zimě lyžovat a ta cena za ty lanovky se mi zdá opravdu hodně nadsazená, hold něco pro Japonce… Skipass v Zermattu před 5 lety stál docela běžnou “alpskou cenu”, což by mělo být nějakých 60CH za den, cca 110CH za dva dny. A člověk využil i všemožné vleky a hlavně se vyvezl nahoru určitě vícekrát.. To, že je drahý kemp, mě nepřekvapuje, s parkovným je to ve Švýcarsku klasika, v podstatě nikde se nedá zaparkovat zdarma, i když 30CH je fakt dost… Jsou tam sice nejkrásnější hory v Evropě, avšak z celé země se stal takový Disneyland, kde si člověk už nemůže zdarma ani uprdnout, možností spaní na divoko asi velmi omezené, všechno extrémně monitorované, trochu takové vězení. Pro výletníka nic moc a už si přestávám být i jistý, jestli přes všechny ty benefity bych tam chtěl žít.
  Koncem června jsem byl v Rumusku (pohoří Fagaraš) a mohu velmi vřele doporučit, není to o moc dál (asi 11 hodin autem) a jsou to takové Vysoké Tatry bez lidí, ale samozřejmě od Tater se to liší :). Člověk si tam absolutně může dělat, co chce, nikdo ho nekontroluje, v hospodě se nají klidně za 60 korun a všechno je sympaticky levnější. Ano ve vesnicích je chudoba, lidé tam žijí jak před 100 lety, ale tím je to velmi zajímavé, navíc jsou “srdeční”, v horách je to pak podle mě všude stejné. Překvapivě i značení cest je na velmi dobré úrovni, přespat se dá všude a na hřebenu je několik nouzových budek, které jsou zadarmo. Jen je dobré mít s sebou hůlky, aby případně člověk se mohl bránit naštvaným pasteveckým psům (asi jediné riziko, ale my jsme s nimi za necelý týden neměli problém)
  Dík za report a fajn fotky

 5. Šušny
  July 9, 2017 at 19:23

  Tak takhle země je fakt cirkus, sice nejkrásnější hory v Evropě ale…
  Ta cena těch lanovek se mi zdá takhle nadsazená, sám jsem v Zermattu v zimě a skipass stál “běžnou alpskou cenu” (takže cca 60 franků), dvoudenní pak dejme, že 110 a to platí ještě na všechny vleky atd. nehledě na to, že člověk ty lanovky využije určitě vícekrát. Parking za 30CHF je v týhle zemi docela standardem, nikde se tam nedá zadarmo zaparkovat, člověk si tam zdarma ani neuprdne. Možnosti spaní na divoko v přírodě asi taky dost omezené, všechno kontrolované- v podstatě vše vyhnáno až do absurdna.
  Byl jsem před dvěma týdny v Rumunsku (Fagaraš), není to o moc dál a mohu vřele doporučit. Takové Tatry bez lidí, ale samozřejmě jiné :). V hospodě se člověk nají za 60 korun, vše je zkrátka o něco levnější. Jo na vesnicích je bordel a chudoba, ale o to je zajímavější. Nijak nebezpečné to není, jen je dobré mít s sebou hůlky, kvůli pasteveckým psům :)

 6. Anonymous
  July 5, 2017 at 08:06

  Na parkování a odvozu do Zermattu se dá ušetřit – parking Fredy, na konci Tasche – jeden den parkování za 6 CHF, odvoz 7 CHF/osoba

 7. gollda
  June 30, 2017 at 14:58

  Byl jsem ve Švýcarsku mimulý rok a musím každému doporučit. Bohužel Zermat jsme si chtěli nechat jako třešníčku na dortu na konec výletu, ale už se nám ty prachy za to parkovný a ty permice nechtěli dávat :D . Tak třeba příště. Vynahradili jsme si to nedalekým ledovcem Aletschgletscher, nádhernej výlet to byl. Jinak super článek, dá se použít jako návod kde co a jak. Díky za něj.

  • July 1, 2017 at 09:20

   Jo, to se nedivim, Zermatt je fakt šíleně drahej! Na Aletschgletscher jsem viděla jen ukazatele a asi trilion aut, ale nešli jsme. Snad příště, díky za doporučení!:):)

 8. Bára
  June 30, 2017 at 06:53

  Díky moc za tenhle článek, už jsem na něj netrpělivě čekala, za týden jedeme na dva dny do Zermattu:D ..Nádherné fotky jako vždycky:)

  • July 1, 2017 at 09:18

   Juuu tak super, to se ti tyhle tipy určitě hodí!:) Užívejte!

 9. Marcela
  June 29, 2017 at 16:07

  Ahoj, úžasné články, skvělé fotky. Přemýšlím nad výletem do Švýcarska, takže děkuji za inspiraci.
  Jenom se zeptám jaký přesný typ foťáku používáš?

  • June 29, 2017 at 16:13

   Super, to jsem ráda, že se líbí!:) Foťák mám Canon 80D.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published.